Aprk 32/2014 - 17Usnesení NSS ze dne 16.07.2014

Aprk 32/2014 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: F. O., proti žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11A 68/2014, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „navrhovatel“) podal u Městského soudu v Praze (dále „městský soud“) dne 29. 4. 2014 žalobu proti rozhodnutí žalovaného. Usnesením ze dne 6. 6. 2014, č. j. 11A 68/2014-6, byl navrhovatel vyzván dle ust. § 37 odst. 3 a 5 s. ř. s. k odstranění vad podání a doplnění listin, jichž se v žalobě dovolává. K uvedenému usnesení, které navrhovatel převzal dne 13. 6. 2014, zaslal obsáhlou polemiku stran náležitostí usnesení a uvedl námitky směřující proti osobě soudkyně ve věci rozhodující JUDr. Haně Veberové; současně namítl její podjatost.

Dne 24. 6. 2014 byla městským soudem námitka podjatosti předložena v souladu s ust. § 8 odst. 5 s. ř. s. k vyřízení Nejvyššímu správnímu soudu; zde je vedena pod sp. zn. Nao 252/2014.

Navrhovatel se domáhá toho, aby Nejvyšší správní soud dle ust. § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích určil městskému soudu lhůtu k zaslání žaloby všem účastníkům a vyžádal si spis.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není důvodný.

V řízení podle § 174a zákona o soudech a soudcích, jehož se navrhovatel domáhá, Nejvyšší správní soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty. Znamená to, že zjistí-li neodůvodněné průtahy v řízení, usnesením určí lhůtu, ve které má soud úkon učinit, resp. ve které má rozhodnout. Průtahy v řízení přitom znamenají, že v soudním procesu dochází k neodůvodněně pomalému vyřizování věci napadlé příslušnému soudu či dokonce ke vzniku excesivního stavu, kdy dochází k nečinnosti soudu. Soud se tak při posuzování oprávněnosti návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu zabývá otázkou, zda v řízení dochází k průtahům, s ohledem na význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu.

V intencích výše uvedeného Nejvyšší správní soud konstatuje, že žádnou nedůvodnou nečinnost v postupu městského soudu neshledal, soud bezprostředně po obdržení žaloby činil potřebné procesní úkony, jichž je v řízení třeba. Nutno konstatovat, že délku řízení nadto ovlivňuje i sám navrhovatel, když namísto odstranění vad podání a vyhovění výzvě soudu, reagoval polemikou ve věci zcela nepřípadnou a uplatnil námitku podjatosti. Do doby, než bude o této rozhodnuto, nemůže městský soud další úkony ve věci činit.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud neshledal ve věci průtahy, návrh navrhovatele podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. července 2014

JUDr. Lenka Matyášová

předsedkyně senátu