9 Azs 78/2017 - 14Usnesení NSS ze dne 06.04.2017

9 Azs 78/2017 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: N. N. A., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 12. 2016, č. j. MV-60963-4/SO-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2017, č. j. 62 A 9/2017 – 12,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jako „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně. Tímto usnesením bylo zastaveno řízení o jeho žalobě, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalované uvedené v záhlaví. Rozhodnutím žalované bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem společného soužití rodiny.

[2] Dne 29. 3. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání zástupce stěžovatele, ve kterém bylo uvedeno následující: „Právní zástupce žalobce tímto sděluje […], že bere kasační stížnost v celém rozsahu zpět“. V záhlaví tohoto podání byla uvedena spisová značka projednávané věci, tedy 9 Azs 78/2017.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2017

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu