9 As 47/2013 - 29Usnesení NSS ze dne 03.07.2013

9 As 47/2013 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Ing. arch. M. S. proti neuvedenému žalovanému, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2013, č. j. 3 Na 130/2013 - 4,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 10. 5. 2013 obdržel Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) ze dne 2. 5. 2013, kterou stěžovatel doručil Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) dne 3. 5. 2013. Tato kasační stížnost směřovala proti shora označenému usnesení městského soudu, jímž bylo odmítnuto stěžovatelovo podání nazvané „slepý rozklad, slepá žaloba, slepá kasační stížnost, slepá ústavní stížnost“, které bylo městskému soudu doručeno elektronicky dne 26. 3. 2013. Městský soud podání odmítl z důvodu překážky litispendence.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku a navrhl, aby mu byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů. Zmíněnou žádost o osvobození od soudního poplatku i návrh na ustanovení zástupce Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 13. 6. 2013, č. j. 9 As 47/2013 - 19, které si stěžovatel osobně převzal dne 25. 6. 2013. Ve zmíněném usnesení ze dne 13. 6. 2013 Nejvyšší správní soud současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě pěti dní od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a zároveň jej poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví.

Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel reagoval podáním, v němž uvedl, že shora uvedená výzva je protiprávní a poplatek nezaplatil.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5 000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Vzhledem k tomu, že stěžovateli nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, tížila jej povinnost zaplatit soudní poplatek, která však nebyla ani přes výzvu soudu splněna. Z tohoto důvodu nemohla být kasační stížnost projednána věcně a Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil dle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), v návaznosti na § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. O tomto následku nezaplacení soudního poplatku byl přitom stěžovatel poučen ve výzvě k jeho zaplacení.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. července 2013

JUDr. Radan Malík

předseda senátu