9 As 36/2013 - 58Usnesení NSS ze dne 18.07.2013

9 As 36/2013 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: M. H., bytem 9. května 1394/11, Lysá nad Labem, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2012, č. j. 8 A 33/2013 - 9,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 18. 3. 2013, č. j. 8 A 33/2013 - 9, kterým městský soud rozhodl, že se věc žaloby podané stěžovatelkou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 11. 2012, č. j. 172422/2012/KUSK, postupuje Krajskému soudu v Praze. Městský soud s odkazem na § 7 odst. 2 s. ř. s. dospěl k závěru, že místně příslušným k řízení o předmětné žalobě je Krajský soud v Praze. V kasační stížnosti stěžovatelka uvedla, že postoupení věci Krajskému soudu v Praze považuje za účelové a nesouhlasí s ním a požaduje, aby byl i nadále považován za místně příslušný městský soud.

Ve vztahu ke kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal splnění povinnosti uhradit soudní poplatek za kasační stížnost.

Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, částku 5 000 Kč.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Stěžovatelka spolu s podanou kasační stížností podala žádost o osvobození od soudních poplatků, která byla usnesením ze dne 20. 6. 2013, č. j. 9 As 36/2013 - 40, zamítnuta. Současně byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě dvou týdnu od doručení zmíněného usnesení zaplatila za kasační stížnost soudní poplatek. Zároveň byla poučena, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Uvedené usnesení bylo stěžovatelce doručeno do dne 24. 6. 2013, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 8. 7. 2013.

Na uvedené usnesení týkající se zaplacení soudního poplatku stěžovatelka žádným způsobem nereagovala.

Z důvodu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovatelkou zaplacen, Nejvyšší správní soud dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. července 2013

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně senátu