9 As 28/2012 - 120Usnesení NSS ze dne 28.02.2012

9 As 28/2012 - 120

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobců: a) Corinthia Panorama, s.r.o., se sídlem Milevská 1695/7, Praha 4 - Krč, zast. JUDr. Václavem Rovenským, advokátem se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1, b) Ateliér pro životní prostředí, o.s., se sídlem Ve svahu 1, Praha 4 - Podolí, zast. JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem Za Zelenou liškou 967/2, Praha 4 - Krč, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 12. 2008, č. j. S-MHMP 484224/2008/OST/Fr, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) EPOQUE-LANCASTER a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, II) EPOQUE HOTEL a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, obě zast. JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem se sídlem Husova 5, Praha 1, III) Pankrácká společnost, se sídlem Jankovská 526/6, Praha 4 - Krč, a IV) "Sdružení – Občanská iniciativa Pankráce", se sídlem Bartákova 1108/38, Praha 4 - Krč, v řízení o kasačních stížnostech osob zúčastněných na řízení I) a II) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2011, č. j. 10 Ca 61/2009 - 125, o návrhu osoby zúčastněné na řízení II) na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení II) se odkladný účinek nepřiznává.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se osoba zúčastněná na řízení II) (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 12. 2008, č. j. S-MHMP 484224/2008/OST/Fr, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního, ze dne 26. 5. 2008, č. j. P4/86988/08/OST/CEKO/721. Posledně zmíněným rozhodnutím byla na specifikovaných pozemcích v katastrálních územích Nusle a Krč umístěna stavba nazvaná „EPOQUE PANKRÁC – BYTOVÝ DŮM“.

V kasační stížnosti stěžovatel podal návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, který blíže neodůvodnil. Pouze uvedl, že návrh doplní ve lhůtě 30 dnů.

Žalovaný a žalobce a) se k návrhu na přiznání odkladného účinku nevyjádřili. Osoby zúčastněné na řízení III) a IV) navrhly, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnosti stěžovatele odkladný účinek nepřiznal. Žalobce b) se vyjádřil pouze k samotné kasační stížnosti, nikoli k návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud při posuzování návrhu na přiznání odkladného účinku vyšel z následujících úvah.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nemá kasační stížnost odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat, ustanovení § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s. se užijí přiměřeně.

Dle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

Od stěžovatele, který žádá o přiznání odkladného účinku, se především očekává dostatečně konkrétní a individualizované tvrzení o tom, že mu v důsledku napadeného rozhodnutí (jehož sistace by bylo přiznáním odkladného účinku kasační stížnosti dosaženo) vznikne nepoměrně větší újma, než jiným osobám, a vysvětlení, v čem spočívá tato újma a její rozsah. Vylíčení podstatných skutečností o nepoměrně větší újmě musí svědčit o tom, že negativní následek, jehož se stěžovatel v souvislosti s napadeným rozsudkem městského soudu obává, by pro něj byl zásadním zásahem. Nejvyšší správní soud přitom není oprávněn ani povinen v daném ohledu nahrazovat činnost stěžovatele a vznik újmy na straně stěžovatele jakkoli dovozovat či dohledávat např. ze soudního nebo správního spisu.

Kromě toho stěžovatele tíží též důkazní břemeno ke svým tvrzením. Unesení tohoto důkazního břemena po stěžovateli vyžaduje, aby tvrzení, kterými odůvodňuje návrh na přiznání odkladného účinku, také řádně doložil.

Stěžovatel ve vztahu k návrhu na přiznání odkladného účinku neunesl břemeno tvrzení. Svůj návrh totiž vůbec neodůvodnil, z jeho návrhu není vůbec seznatelné, v čem spatřuje újmu ve smyslu § 73 odst. 2 s. ř. s., což je základní podmínka pro jeho přiznání. Nejvyšší správní soud proto odkladný účinek kasační stížnosti přiznat nemohl, jelikož pro to nebyly splněny zákonné podmínky.

Stěžovatel sice uvedl, že návrh na přiznání odkladného účinku odůvodní do 30 dnů, tak tomu ovšem neučinil. Jeho kasační stížnost obsahující i návrh na přiznání odkladného účinku je datovaná dnem 31. 8. 2011, doručená byla městskému soudu dne 1. 9. 2011. Do dne vydání tohoto usnesení návrh ovšem doplněn nebyl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2012

JUDr. Radan Malík

předseda senátu