9 As 27/2014 - 28Usnesení NSS ze dne 26.03.2014

9 As 27/2014 – 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, ve věci ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 12. 2013, č. j. 10 Na 97/2013 – 18,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností shora označené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), jímž byla dle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuta jeho žaloba, kterou se domáhal ochrany před nezákonným zásahem spočívajícím v zadržení návrhů na zahájení řízení vedených Okresním soudem v Českých Budějovicích.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[3] Stěžovatel uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost, a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný (§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona

o soudních poplatcích).

[4] Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 24. 1. 2014, č. j. 9 As 27/2014 - 5, mimo jiné vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Stěžovatel byl rovněž řádně poučen, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, soud řízení zastaví.

[5] Na zmíněné usnesení reagoval v přípisech ze dne 5. 2. 2014 a 6. 2. 2014. V těchto přípisech stěžovatel soud požádal o ustanovení zástupce a o osvobození od soudního poplatku.

[6] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 2. 2014, č. j. 9 As 27/2014 -20, které si stěžovatel osobně převzal dne 6. 3. 2014, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudního poplatku a zároveň zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce. Zmíněným usnesením ze dne 27. 2. 2014 Nejvyšší správní soud současně stěžovatele také vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a zároveň jej poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta stanovená podle týdnů uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta k zaplacení soudního poplatku stanovená uvedeným usnesením tak uplynula ve čtvrtek 13. 3. 2014.

[7] Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel reagoval podáním ze dne 15. 3. 2014, ve kterém mj. uvedl, že soudní poplatek neuhradí.

[8] Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu a uplynutí dodatečně stanovené lhůty – do dnešního dne zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[9] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. března 2014

JUDr. Radan Malík

předseda senátu