9 As 220/2016 - 22Usnesení NSS ze dne 20.09.2016

9 As 220/2016 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: JUDr. O. V., proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 58/219, Praha 9, proti rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 14. 3. 2016, č. j. ČTÚ-54 640/2012-603, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2016, č. j. 10 A 92/2016 – 17,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 22. 8. 2016 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví uvedenému usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo řízení o žalobě zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

[2] Podáním ze dne 13. 9. 2016, které bylo soudu doručeno dne 14. 9. 2016, vzal stěžovatel výslovně kasační stížnosti v celém rozsahu zpět, protože městský soud své výše zmíněné usnesení o zastavení řízení zrušil usnesením ze dne 29. 8. 2016, č. j. 10 A 92/2016 – 21. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 12. 9. 2016.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2016

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu