9 As 125/2018 - 19Usnesení NSS ze dne 15.05.2018

9 As 125/2018 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně: ŽIVO, spol. s r. o., se sídlem Debřská 2, Kosmonosy, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 4. 2017, č. j. 055313/2017/KUSK, ze dne 26. 4. 2017, č. j. 055406/2017/KUSK, ze dne 26. 4. 2017, č. j. 055433/2017/KUSK, ze dne 26. 4. 2017, č. j. 055379/2017/KUSK, ze dne 26. 4. 2017, č. j. 055352/2017/KUSK a ze dne 26. 4. 2017, č. j. 055284/2017/KUSK, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2018, č. j. 46 A 112/2017 - 69,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Soud vyzývá žalobkyni, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení sdělila soudu číslo účtu, na který má být vrácen zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Praze, kterým bylo zastaveno řízení o žalobách proti rozhodnutím žalovaného specifikovaným tamtéž.

[2] Kasační stížnost byla podána 27. 3. 2018 u krajského soudu prostřednictvím advokáta JUDr. Emila Flegela, se sídlem K Chaloupkám 3170/2, Praha 10. Ke kasační stížnosti byla přiložena plná moc, kterou stěžovatelka zmocnila uvedeného advokáta k podání kasační stížnosti.

[3] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka zmocnila JUDr. Flegela výlučně k podání kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 11. 4. 2018, č. j. 9 As 125/2018 – 10, vyzval, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení buďto předložila plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázala, že její zaměstnanec nebo člen, který za ni jedná nebo ji zastupuje, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, a to předložením kopie vysokoškolského diplomu o takovém vzdělání a předložením pověření k zastupování a jednání před Nejvyšším správním soudem. V odůvodnění usnesení bylo jasně uvedeno, že podmínka § 105 odst. 2 s. ř. s. nebyla splněna zmocněním advokáta pouze k podání kasační stížnosti. Stěžovatelka byla také poučena, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, soud její kasační stížnost odmítne, a že může žádat o ustanovení zástupce soudem v intencích § 35 odst. 9 s. ř. s.

[5] Citované usnesení bylo nejprve doručeno JUDr. Flegelovi, a to dne 23. 4. 2018. Na výzvu však nijak nereagoval. Dne 9. 5. 2018 bylo usnesení doručeno také stěžovatelce. Ta přípisem z téhož dne soudu sdělila, že ji zastupuje JUDr. Flegel. Ani ona však soudu nepředložila řádnou plnou moc zmocňující JUDr. Flegela nebo jiného advokáta k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Netvrdila ani nedoložila, že by za ni jednal nebo ji zastupoval zaměstnanec, který má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované zvláštními právními předpisy pro výkon advokacie. Lhůta k doložení splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. přitom skončila v pondělí 14. 5. 2018.

[6] Lze tedy shrnout, že stěžovatelka přes výzvu soudu nedoložila splnění podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto její kasační stížnost odmítl bez věcného projednání podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[8] Podle § 10 odst. 3, věty poslední, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč stěžovatelce. Lhůta k vrácení soudního poplatku vyplývá z § 10a odst. 1 téhož zákona, dle kterého je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.

[9] Výrokem IV. soud stěžovatelku vyzývá, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení sdělila číslo účtu, na který jí soud má vrátit soudní poplatek za kasační stížnost. Pokud tak neučiní, poplatek jí bude vrácen na adresu sídla.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. května 2018

JUDr. Radan Malík

předseda senátu