9 Afs 78/2020 - 40Usnesení NSS ze dne 12.01.2021

9 Afs 78/2020 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: Mgr. Bc. David Vandrovec, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, insolvenční správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., se sídlem Štramberská 2871/47, Ostrava, zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Karlovo nám. 671/24, Praha 1, proti žalovanému: Specializovaný finanční úřad, se sídlem nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 4. 2019, č. j. 33659/19/4300-12711-208880, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 3. 2020, č. j. 11 Af 18/2019 - 69,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení výše uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým městský soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného. Žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 4. 2019, č. j. 33659/19/4300-12711-208880, zamítl námitku proti vyrozumění ze dne 21. 12. 2018, č. j. 199687/18/4300-12711-208880, jímž sdělil společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s., že převedl její přeplatek na dani z přidané hodnoty ve výši 677 938 Kč na úhradu daňového nedoplatku vzniklého stanovením odvodu za porušení rozpočtové kázně spočívající v porušení podmínek realizace projektu „Snížení energetické náročnosti výroby VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. – 5. hala“.

[2] Stěžovatel následně zaslal Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen „NSS“) podání ze dne 22. 12. 2020 (na č. l. 36 spisu NSS), v němž uvedl, že s ohledem na rozsudek rozšířeného senátu ze dne 15. 10. 2020, č. j. 9 Afs 4/2018 - 65, bere kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a může tedy vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srovnej § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, NSS v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2021

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu