9 Ads 245/2020 - 30Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

9 Ads 245/2020 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: M. B., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2020, sp. zn. SZ/MPSV-2016/224070-916, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 9. 2020, č. j. 41 Ad 10/2020 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž, týkajícího se příspěvku na péči.

[2] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále „s. ř. s.“), je jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti, aby stěžovatel byl zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Stěžovatel nebyl při podání kasační stížnosti zastoupen advokátem, soud jej proto usnesením ze dne 30. 10. 2020, č. j. 9 Ads 245/2020 - 11, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[4] Následně (dne 16. 11. 2020) bylo soudu doručeno podání, z jehož obsahu je zřejmé, že stěžovatel žádá o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Na základě výzvy soudu v přípise ze dne 18. 11. 2020, č. j. 9 Ads 245/2020 - 17, stěžovatel prostřednictvím typového formuláře specifikoval své osobní, majetkové a výdělkové poměry.

[5] Z informací uvedených stěžovatelem vyplynulo, že není nemajetný, soud proto jeho žádost o ustanovení zástupce zamítl usnesením ze dne 9. 12. 2020, č. j. 9 Ads 245/2020 - 25, kterým jej dále znovu vyzval, aby předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[6] Usnesení s výzvou bylo stěžovateli doručeno v úterý 15. 12. 2020, v souladu s pravidly pro počítání lhůt v § 40 odst. 1 s. ř. s. tedy lhůta skončila ve středu 30. 12. 2020.

[7] Dne 23. 12. 2020 bylo soudu doručeno podání, ve kterém stěžovatel uvedl, že žádá o ustanovení advokáta ex offo, je stále hospitalizován v Psychiatrické léčebně Petrohrad, nemá možnost najít si vhodného advokáta a ve všem mu pomáhá bývalá manželka S. H., které udělil plnou moc k zastupování ve všech záležitostech.

[8] O opakované žádosti o ustanovení zástupce soud nerozhodoval, neboť v ní stěžovatel neuvedl žádné skutečnosti svědčící o podstatné změně okolností rozhodných pro posouzení žádosti (k tomuto procesnímu postupu viz rozsudek NSS ze dne 12. 5. 2008, č. j. 3 Ads 43/2007 - 150). Hospitalizace stěžovatele si byl soud vědom již při rozhodování o jeho první žádosti, tato skutečnost však sama o sobě není důvodem pro ustanovení zástupce soudem. Při jejím vědomí nicméně v usnesení č. j. 9 Ads 245/2020 - 25 stěžovatele poučil, že seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou, včetně kontaktů, je dostupný na webových stránkách www.cak.cz, a nevidí důvod, proč by stěžovatel nemohl tímto (nebo jakýmkoli jiným) způsobem advokáta vyhledat. Případné zastoupení paní S. H. není z hlediska naplnění podmínky v § 105 odst. 2 s. ř. s. relevantní, neboť se nejedná o advokátku.

[9] Je tedy zřejmé, že stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstranil vytýkaný nedostatek. Vzhledem k tomu, že v řízení nebylo možné z tohoto důvodu pokračovat, soud postupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost odmítl.

[10] O náhradě nákladů řízení mezi účastníky rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Radan Malík

předseda senátu