9 Ads 134/2020 - 15Usnesení NSS ze dne 18.06.2020

9 Ads 134/2020 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: Ing. J. K., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 5. 5. 2020, č. j. 72 Na 1/2020 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci (dále jen „krajský soud“). Nejvyšší správní soud (dále též „NSS“) předně zkoumal, zda jsou splněny formální náležitosti kasační stížnosti. Dospěl k závěru, že kasační stížnost je opožděná.

[2] Podle § 106 odst. 2, věty první, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno v úterý 12. 5. 2020 (doručenka na č. l. 17 spisu krajského soudu) a v souladu s pravidly pro počítání lhůt podle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. bylo posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti úterý 26. 5. 2020.

[3] Kasační stížnost však stěžovatel podal k poštovní přepravě až dne 27. 5. 2020, jak vyplývá z obálky, která se nachází na č. l. 2 spisu NSS, tedy opožděně.

[4] S ohledem na výše uvedené NSS postupoval podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

[5] O náhradě nákladů řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. června 2020

JUDr. Barbara Pořízková

předsedkyně senátu