8 Azs 96/2005Usnesení NSS ze dne 13.07.2005

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: O. R., zastoupené JUDr. Pavlou Kubičovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Poruba, Gen. Sochora 6176, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2004, čj. 61 Az 103/2004 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátky JUDr. Pavly Kubičové se určuje částkou 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 4. 2004, čj. OAM-1710/VL-10-03-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že žalovaný nepochybil a napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti; proto byla přípisem krajského soudu ze dne 24. 1. 2005 vyzvána, aby ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení tohoto přípisu doložila své osobní a majetkové poměry, což stěžovatelka učinila. Usnesením krajského soudu ze dne 14. 3. 2005 byla stěžovatelce pro řízení o kasační stížnosti ustanovena advokátka JUDr. Pavla Kubičová. Výrokem ad. II. tohoto usnesení byla JUDr. Pavla Kubičová vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost stěžovatelky ze dne 12. 1. 2005, zejména v jakém rozsahu a z jakých důvodů je kasační stížnost podávána a kdy bylo stěžovatelce napadené usnesení doručeno s tím, že nebude-li podání v uvedené lhůtě doplněno, bude věc postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, který může kasační stížnost odmítnout. Usnesení bylo doručeno zástupkyni stěžovatelky dne 22. 3. 2005.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kromě obecných náležitostí podání kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatelka napadá, údaj o tom, kdy jí rozhodnutí bylo doručeno. Pokud podání tyto náležitosti nemá, musí být podle ustanovení § 106 odst. 3 tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byla stěžovatelka vyzvána k doplnění podání. Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., nebude-li podání ve lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání odmítne. Podatel o tom musí být ve výzvě poučen.

Dnem určujícím počátek lhůty k doplnění kasační stížnosti byl den doručení usnesení zástupkyni stěžovatelky, tedy úterý 22. 3. 2005. Poslední den lhůty připadá na pátek 22. 4. 2005, kdy také lhůta k doplnění kasační stížnosti marně uplynula. Doplnění kasační stížnosti podané zástupkyní stěžovatelky osobně až dne 30. 5. 2005, tedy bylo učiněno opožděně.

V daném případě podání stěžovatelky zákonné náležitosti neobsahovalo, soud jí k odstranění vad vyzval a stanovil k odstranění lhůtu. Zároveň stěžovatelku poučil o následcích, pokud vadu neodstraní. Stěžovatelka ve lhůtě kasační stížnost nedoplnila ani nepožádala o prodloužení lhůty k jejímu doplnění.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelky odmítl podle § 37 odst. 5, § 106 odst.1 s. ř. s.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Stěžovatelce byla pro toto řízení před soudem ustanovena zástupcem advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátky částkou 1x 1000 Kč za jeden úkon právní služby – převzetí a příprava věci a 1x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Podání zástupkyně stěžovatelky ze dne 24. 5. 2005, jež bylo doručeno Krajskému soudu v Ostravě osobně dne 30. 5. 2005, nelze považovat za účelně vynaložené náklady zástupkyně stěžovatelky, neboť bylo podáno po lhůtě, která marně uplynula dne 22. 4. 2005; proto Nejvyšší správní soud odměnu za tento právní úkon zástupkyni stěžovatelky nepřiznal.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2005

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu