8 Azs 81/2006Usnesení NSS ze dne 24.08.2006

8 Azs 81/2006 - 94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobců: a) D. O.-Eb), b) nezl. T. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 5. 2006, čj. 63 Az 225/2004 -74,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, doručenou osobně dne 1. 6. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu, se žalobci jako stěžovatelé domáhají zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě. Tímto usnesením byla stěžovatelům ustanovena zástupkyně pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Jana Brhlová.

Ze spisu vyplynulo, že uvedené usnesení krajského soudu bylo stěžovatelům doručováno v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 11. 5. 2006, a to na adresu B.-s.-H., V. 849/48, kde byli stěžovatelé hlášeni k pobytu a kde se také zdržovali. Vzhledem k tomu, že nebyli v době doručování zastiženi, písemnost byla uložena na poště a stěžovatelé byli vhodným způsobem vyzváni, aby si ji vyzvedli (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště ve čtvrtek 11. 5. 2006 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na 14. 5. 2006, což byla neděle. Za den doručení se tedy považuje pondělí 15. 5. 2006.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy pondělí 15. 5. 2006. Poslední den lhůty připadá na pondělí 29. 5. 2006, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost, doručená stěžovateli osobně dne 1. 6. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu, tedy byla podána opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu