8 Azs 199/2016 - 36Usnesení NSS ze dne 19.12.2016

8 Azs 199/2016 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: O. T., zastoupeného Mgr. Alenou Holubkovou, advokátkou se sídlem Revoluční 762/13, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 4. 2015, čj. OAM-204/ZA-ZA02-P17-2015, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 7. 2016, čj. 32 Az 15/2015 – 74, ve znění opravného usnesení ze dne 9. 8. 2016, čj. 32 Az 15/2015 – 85,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným rozhodnutím žalovaného nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/ 1999 Sb., o azylu.

[2] Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který ji shora označeným rozsudkem pro nedůvodnost zamítl.

[3] Proti rozsudku krajského soudu brojil žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností, kterou řádně a včas doplnil, přičemž její důvody podřadil pod § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.

[4] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 12. 2016 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[5] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) část věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. se tato ustanovení přiměřeně požijí i pro řízení o kasační stížnosti.

[6] S ohledem na skutečnost, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět dříve, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl, kasační soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. prosince 2016

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu