8 Azs 17/2005Usnesení NSS ze dne 15.02.2005

8 Azs 17/2005 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: R. T., zastoupeného opatrovníkem Bc. D. B., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 6. 2004, čj. 64 Az 28/2004-18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25. 1. 2004, čj. OAM-83/VL-10-12-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti; proto byl přípisem krajského soudu ze dne 19. 7. 2004 vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto přípisu doložil své osobní a majetkové poměry.

Při doručování formuláře o majetkových a osobních poměrech krajský soud zjistil, že je stěžovatel na uvedené adrese P 3, S. 11, neznámý. Proto se obrátil s žádostí o prověření pobytu žadatele o azyl na Policii České republiky (Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, odbor pátrání a kontroly pobytu, oddělení kontroly pobytu Praha). Šetřením bylo zjištěno, že na uvedené adrese nebyl tento cizinec opakovaně zastižen a že zde není označena domovní schránka ani zvonek. Důvěrník a nájemníci domu sdělili, že zde nikdo takový nebydlí a ani cizinci, kteří obývají přístavek na dvoře tohoto domu, stěžovatele neznají.

Krajský soud v průběhu řízení zjistil, že se stěžovatel na uvedené adrese nikdy nezdržoval a není znám ani jeho nynější pobyt. Proto mu byla podle ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř. a § 64 s. ř. s. usnesením krajského soudu ze dne 2. 9. 2004, čj. 64 Az 28/2004 - 35 ustanovena opatrovníkem pracovnice Krajského soudu v Ostravě, Bc. D. B.. Ze spisu vyplynulo, že usnesení ze dne 2. 9. 2004 bylo opatrovníkovi doručeno dne 9. 9. 2004.

Krajský soud usnesením ze dne 11. 11. 2004, čj. 64 Az 28/2004 - 37, stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil a zároveň jej vyzval, aby si zástupce zvolil a ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Usnesení ze dne 11. 11. 2004 bylo opatrovníkovi doručeno dne 23. 11. 2004. Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu nereagoval a lhůta k předložení plné moci advokáta marně uplynula ve čtvrtek 23. 12. 2004.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatel právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupen není a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst.1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. února 2005

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu