8 Azs 116/2005Usnesení NSS ze dne 16.01.2006

8 Azs 116/2005 - 80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: M. M., zastoupené Mgr. Janou Hladíkovou, advokátkou se sídlem Pardubice, tř. 17. listopadu 623, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 25. 3. 2005, čj. 52 Az 50/2004-27,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočce v Pardubicích dne 19. 4. 2005, se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 6. 2004, čj. OAM-1417/VL-19-SE01-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím nebyl stěžovatelce udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zároveň bylo vysloveno, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 zákona o azylu, v platném znění.

Podáním ze dne 12. 12. 2005, doručeným Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočce v Pardubicích dne 14. 12. 2005 a postoupeným Nejvyššímu správnímu soudu, kterému bylo výše uvedené podání doručeno dne 19. 12. 2005, vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu