8 As 96/2013 - 31Usnesení NSS ze dne 11.12.2013

8 As 96/2013 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: P. P., proti žalovanému: Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, se sídlem Kongresová 1666/2, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 4. 2012, čj. KRPA-20174/ČJ-2012-0000DI, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 8. 2013, čj. 1 A 12/2013 – 91,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právona náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 29. 8. 2013 kasační stížnost žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 8. 2013, čj. 1 A 12/2013 - 91, jímž soud pro opožděnost odmítl žalobu žalobce proti rozhodnutí Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy ze dne 26. 4. 2012, čj. KRPA-20174/ČJ-2012-0000DI.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3] Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti a požádal o ustanovení zástupce. Usnesením ze dne 11. 11. 2013, čj. 8 As 96/2013 - 25, Nejvyšší správní soud zamítl stěžovatelovu žádost o ustanovení zástupce a zároveň jej vyzval k předložení plné moci udělené advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a k zaplacení soudního poplatku do 1 týdne od doručení usnesení. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno 21. 11. 2013.

[4] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani v dodatečné lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem. Neučinil tak ani následně. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. prosince 2013

JUDr. Jan Passer

předseda senátu