8 As 71/2010 - 39Rozsudek NSS ze dne 07.02.2011

8 As 71/2010 - 39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: F. O., o návrhu na povolení obnovy řízení, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 9. 2010, čj. 31 A 73/2010 - 9,

takto:

I. Kasační stížnost s e zamítá. II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I.

Návrhem ze dne 13. 4. 2010, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 14. 4. 2010, se žalobce domáhal povolení obnovy řízení ve věci, v níž Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 31. 3. 2010, čj. 8 As 1/2010 - 25, odmítl kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2009, čj. 31 Ca 160/2009 - 8, jímž bylo pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení tohoto krajského soudu ze dne 5. 8. 2009, čj. 31 Ca 97/2009 - 13.

Krajský soud usnesením ze dne 5. 5. 2010, čj. 31 A 30/2010 - 8 (nesprávně datovaným dnem 10. 3. 2010), odmítl návrh na povolení obnovy řízení jako nepřípustný. Žalobce napadl toto usnesení kasační stížností ze dne 10. 5. 2010.

Usnesením ze dne 23. 9. 2010, čj. 31 A 73/2010 - 9, krajský soud řízení o kasační stížnosti zastavil pro nezaplacení soudního poplatku.

II.

Žalobce (stěžovatel) brojil proti posledně uvedenému usnesení krajského soudu kasační stížností. Jakkoliv uplatněné námitky podřadil důvodu podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., je zřejmé, že tak činil z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tj. pro tvrzenou nezákonnost rozhodnutí o zastavení řízení.

Stěžovatel namítl, že „(k)asační stížnost je odůvodněna…zmatečností řízení rozhodováním vyloučenými podjatými soudci, kteří v téže věci rozhodovali v předešlém řízení“ a „rozhodováním v neprospěch účastníka v důsledku úmyslného trestného činu soudců…“.

III.1

Nejvyšší správní soud předem dalšího odůvodnění připomíná, že v řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu, kterým bylo řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku, není třeba trvat na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ani na povinném zastoupení advokátem (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2007, čj. 9 As 43/2007 - 77, www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud proto posoudil kasační stížnost, přestože stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti a nebyl zastoupen advokátem.

III.2

Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.).

Kasační stížnost není důvodná.

Ze soudního spisu vyplynulo, že usnesením ze dne 29. 6. 2010, čj. 31 A 30/2010 - 14, krajský soud stěžovatele mj. vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 3000 Kč. Současně jej poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené výši zaplacen, řízení o kasační stížnosti bude zastaveno. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že řízení nebude zastaveno v případě, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovateli mohla vzniknout újma, jestliže stěžovatel ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které takové nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny dosud nemohl soudní poplatek zaplatit. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 7. 2010, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu.

Stěžovatel na usnesení krajského soudu nereagoval, nepožádal ani o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud proto přisvědčil závěrům krajského soudu, který postupoval správně, zastavil-li řízení o kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) za použití § 7 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky č. 15 Sazebníku poplatků]. Tento soud neshledal napadené usnesení krajského soudu nezákonným, proto kasační stížnost zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

Stěžovatel neměl ve věci úspěch, nemá tedy právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 a contrario za použití § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. února 2011

JUDr. Jan Passer

předseda senátu