8 As 38/2021 - 51Usnesení NSS ze dne 31.03.2021

8 As 38/2021 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci navrhovatelů: a) P. K. a b) J. K., c) M. B., d) L. B., e) J. R., f) Spolek na ochranu biotopu Kněhyně, se sídlem Bystřička 118, Bystřička, všichni zastoupeni Mgr. Tomášem Palíkem, advokátem se sídlem Husova 200/16, Brno, proti odpůrkyni: obec Horní Bečva, se sídlem Horní Bečva 550, Horní Bečva, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – č. 01/2020, územního plánu obce Horní Bečva, o kasační stížnosti navrhovatelky b) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 16. 12. 2020, čj. 73 A 7/2020-12,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti navrhovatelky b) se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá ve vztahu k řízení o kasační stížnosti navrhovatelky b) právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovatelce b) se vracízaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího právního zástupce Mgr. Tomáše Pavlíka, advokáta, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností brojí navrhovatelé (dále „stěžovatelé“) proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, kterým bylo částečně zrušeno opatření obecné povahy uvedené v záhlaví, a ve zbytku byl jejich návrh zamítnut.

[2] Stěžovatel a) a stěžovatelka b) společně s podanou kasační stížností neuhradili soudní poplatek, proto je Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 2. 2021, čj. 8 As 38/2021-10, vyzval k uhrazení soudního poplatku ve lhůtě 15 dní od doručení daného usnesení. Toto usnesení bylo stěžovatelům prostřednictvím jejich zástupce doručeno dne 10. 2. 2021. V tomto usnesení byli poučeni o tom, že pro správné přiřazení platby ke konkrétnímu stěžovateli je nutné soudní poplatek označit patřičným specifickým symbolem. Dne 10. 2. 2021 byl uhrazen soudní poplatek ve výši 5 000 Kč bez uvedení specifického symbolu platby. Nejvyšší správní soud vyzval v přípisu ze dne 12. 3. 2021, čj. 8 As 38/2021-41, zástupce stěžovatelů ke sdělení, za kterého ze stěžovatelů byl soudní poplatek z 10. 2. 2021 uhrazen. Dne 15. 3. 2021 byl uhrazen soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který byl označen specifickým symbolem odpovídající stěžovatelce b). Dne 17. 3. 2021 soud obdržel přípis, ve kterém zástupce stěžovatelů uvedl, že platba ze dne 10. 2. 2021 byla za stěžovatele a). Specifickým symbolem nebyla označena, jelikož byla zadána ještě před obdržením usnesení ze dne 10. 2. 2021. Dále uvedl, že omylem byl soudní poplatek za stěžovatelku b) uhrazen dne 19. 2. 2021 na nesprávný účet 3703-46127621/0800 místo správného 3703-46127621/0710 (správné číslo účtu, avšak nesprávné označení banky) a tyto skutečnosti doložil výpisem z účtu.

[3] Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Tento poplatek je dle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, zpoplatněn částkou 5 000 Kč.

[4] Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek ze dne 28. 3. 2018, čj. 8 Afs 37/2018-51, č. 3734/2018 Sb. NSS) je soudní poplatek zaplacen v den, kdy je částka soudního poplatku skutečně připsána na účet soudu. Na tom nemůže nic změnit ani skutečnost, že zástupce stěžovatelky b) neuhradil soudní poplatek pouhou chybou, avšak zjevně soudní poplatek uhradit zamýšlel. V tomto smyslu je tak nutné dospět k závěru, že za stěžovatelku b) byl uhrazen soudní poplatek až dne 15. 3. 2021. Podle pravidel pro počítání lhůt uvedených v § 40 odst. 1 ve spojení s § 40 odst. 3 s. ř. s. lhůta k úhradě soudního poplatku uplynula dne 25. 2. 2021. Nejvyšší správní soud proto řízení o její kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. a ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. O kasačních stížnostech ostatních stěžovatelů bude řízení pokračovat a se stěžovatelkou b) bude nadále jednáno jako s účastníkem řízení, neboť byla účastníkem řízení před krajským soudem (§ 105 odst. 1 s. ř. s.).

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti stěžovatelky b), jelikož řízení bylo zastaveno.

[7] Dle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 12. 2020, čj. 4 Afs 201/2020-23, skutečnost, že k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost po uplynutí soudem stanovené lhůty již nebylo možné přihlédnout, ve svém důsledku zároveň způsobuje, že uplynutí této lhůty má za následek zánik poplatkové povinnosti účastníka řízení. Jinými slovy, nebyla-li stěžovatelka b) oprávněna zaplatit soudní poplatek po uplynutí lhůty stanovené soudem ve výzvě k jeho úhradě, nelze dovozovat, že k tomu měla být stále povinna. V tomto smyslu je třeba vykládat i znění § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, tj. že dopadá na jiné případy zastavení řízení než na zastavení pro nezaplacení soudního poplatku ve lhůtě stanovené soudem podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že stěžovatelka b) dne 15. 3. 2021 splnila již neexistující poplatkovou povinnost a uhradila soudní poplatek, k němuž nebyla povinna. Proto nebylo možné uvažovat o vrácení soudního poplatku sníženého podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích.

[8] Nejvyšší správní soud tak podle § 10 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích rozhodl o vrácení celého soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč stěžovatelce b), která již k jeho zaplacení nebyla povinna. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích bude soudní poplatek stěžovatelce vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. března 2021

Petr Mikeš

předseda senátu