8 As 262/2016 - 35Usnesení NSS ze dne 18.05.2017

8 As 262/2016-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: E. S., zast. JUDr. Pavlem Eretem, advokátem se sídlem Purkyňova 43, Plzeň, proti žalovanému: Magistrát města Plzně, se sídlem Škroupova 4, Plzeň, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) MUDr. Ing. V. J. N.; II) MUDr. D. J.; III) V. K., zast. JUDr. Robertem Vargou, advokátem se sídlem Zbrojnická 229/1, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 5. 2016, čj. MMP/130205/16, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 10. 2016, čj. 57 A 68/2016-73,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žalobkyni se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Žádný z účastníků řízení a osob zúčastněných na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla kasační stížností v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta její žaloba proti shora specifikovanému rozhodnutí žalovaného.

[2] Podáním, které Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. 5. 2017, vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení takto sníženého zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč stěžovatelce na účet jejího zástupce, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

[4] Stěžovatelka ani žalovaný nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Osobám zúčastněným na řízení nebyla soudem v řízení o kasační stížnosti uložena povinnost, na jejímž základě by jim vznikly náklady řízení ve smyslu § 60 odst. 5 s. ř. s.; nemají proto právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. května 2017

JUDr. Miloslav Výborný

předseda senátu