8 As 246/2017 - 29Usnesení NSS ze dne 14.12.2017

8 As 246/2017-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D. v právní věci žalobkyně: SOLUCION CL s.r.o., se sídlem Jabloňová 3155, Česká Lípa, zast. JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk, proti žalovanému: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Květná 15, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 4. 2015, čj. SZPI/AF584-17/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 9. 2017, čj. 15 A 83/2015-67,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 23. 10. 2017 kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem. Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka neuhradila. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 7. 11. 2017, čj. 8 As 246/2017-13, vyzval, aby soudní poplatek zaplatila. K tomu jí určil lhůtu 15 dnů od doručení uvedeného usnesení a poučil ji o následcích nevyhovění výzvě.

[2] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[3] Výzva k zaplacení byla stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce doručena dne 19. 11. 2017 (doručenka na č. l. 15 spisu NSS). Lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dnem 4. 12. 2017. Protože soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, zdejší soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 14. prosince 2017

JUDr. Miloslav Výborný

předseda senátu