8 As 106/2017 - 17Usnesení NSS ze dne 20.07.2017

8 As 106/2017-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: Ing. J. P., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 1. 2017, čj. MPSV-2016/245985-421/1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2017, čj. 33 A 13/2017-3,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně. Kasační stížnost podala přímo stěžovatelka, aniž by současně předložila plnou moc udělenou advokátovi pro své zastupování v řízení o kasační stížnosti, resp. aniž by doložila, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nebyla tak splněna podmínka řízení stanovená v § 105 odst. 2 s. ř. s.

[2] Usnesením ze dne 5. 6. 2017, čj. 8 As 106/2017-10, proto Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě dvou týdnů popsaný nedostatek odstranila buď předložením plné moci udělené advokátovi nebo prokázáním zákonem požadovaného vzdělání. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 7. 6. 2016 (doručenka na č. l. 12 verte); o následcích nesplnění v něm uvedené výzvy byla stěžovatelka poučena.

[3] Nedostatek zastoupení stěžovatelky do dnešního dne odstraněn nebyl.

[4] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. Nejvyšší správní soud dle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítl.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. července 2017

JUDr. Miloslav Výborný

předseda senátu