8 Aps 3/2008 - 111Usnesení NSS ze dne 16.07.2009

8 Aps 3/2008 - 111

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody, Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., zastoupené Mgr. Pavlem Baťkem, advokátem se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, proti žalovanému: Ministerstvo kultury, Praha 1, Maltézské nám. 1, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2008, čj. 5 Ca 358/2007 – 48,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Odměna Mgr. Pavla Baťka, advokáta se určuje částkou 2856 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně domáhá přezkoumání a zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2008, čj. 5 Ca 358/2007 – 48, kterým byla odmítnuta její žaloba. Podáním ze dne 20. 6. 2009 vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení o tomto mimořádném opravném prostředku zastavil.

Za této situace se zřetelem na § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelka byla v řízení o kasační stížnosti zastoupena ustanoveným zástupcem advokátem Mgr. Pavlem Baťkem; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Mgr. Pavel Batěk původně účtoval odměnu za tři úkony právní služby a to za převzetí a přípravu zastoupení včetně právní porady s klientem, prostudování soudního spisu a za písemné podání soudu týkající se věci samé (doplnění kasační stížnosti) včetně paušální náhrady hotových výdajů. Stěžovatelka v podání ze dne 20. 6. 2009 navrhla, aby ustanovenému zástupci nebyla přiznána odměna, neboť jí zástupce neposkytl první poradu ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., kasační stížnost (zřejmě její doplnění) si napsala sama a zástupce podání opatřil toliko „hlavičkou“ advokátní kanceláře, takže odměna jí připadá nemorální.

Mgr. Pavel Batěk v podání ze dne 29. 6. 2009 uvedl, že se vzdává náhrady za úkon právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) citované vyhlášky. Proto mu odměna za tento úkon přiznána nebyla.

Nejvyšší správní soud nepřiznal ani odměnu za prostudování soudního spisu, neboť se nejedná o samostatný úkon právní služby a nejde o úkon, který by byl svou povahou nejbližší prostudování trestního spisu při skončení vyšetřování ve smyslu § 11 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 11 odst. 3 citované vyhlášky (k tomu blíže viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, čj. 5 Azs 33/2008 – 40 publikované na www.nssoud.cz).

Naopak je nesporné, že ustanovený zástupce stěžovatelky sepsal a soudu doručil doplnění kasační stížnosti. K námitkám stěžovatelky je třeba zejména uvést, že bezesporu míra součinnosti klienta s advokátem, včetně poskytnutí určitých podkladů, je v jednotlivých případech značně odlišná, což však samo o sobě nebrání přiznání odměny za dotyčný úkon. Ostatně, že se nejednalo toliko o „opsání“, je zřejmé i z toho, že sepsání doplnění kasační stížnosti předcházelo nahlédnutí do soudního spisu zaměstnankyní ustanoveného zástupce a pořízení kopií.

Proto byla ustanovenému zástupci stěžovatelky přiznána odměna za jeden úkon právní služby dle § 11 odst. 1 písm d) citované vyhlášky včetně náhrady hotových výdajů dle § 13 téže vyhlášky tedy v částce 2400 Kč se zvýšením o daň z přidané hodnoty, tedy celkem 2856 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. července 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu