8 Afs 82/2008 - 97Rozsudek NSS ze dne 31.03.2009

8 Afs 82/2008 - 97

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: greiner packaging slušovice s. r. o., se sídlem Slušovice, Greinerova 54, zastoupený JUDr. Ivo Bubrjakem, advokátem se sídlem v Kroměříži, Soudní 1293/14, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, Brno, nám. Svobody 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2007, čj. 16711/07 – 1500/707632, o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2008, čj. 29 Ca 122/2008 – 19,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2008, čj. 29 Ca 122/2008 – 19 se zrušuje a žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajského soudu v Brně byla odmítnuta žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 16. 10. 2007, čj. 16711/07 - 1500/707632. Tímto (posledně uvedeným) správním rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě vydané Finančním úřadem ve Zlíně dne 13. 4. 2007 pod čj. 100579/07/303961/5460. Krajský soud, jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení dovodil, že výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě a v důsledku toho i rozhodnutí finančního ředitelství nejsou materiálně rozhodnutími správního orgánu ve smyslu § 65 s. ř. s.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost, v níž namítal především nesprávné posouzení charakteru žalobou napadeného správního rozhodnutí (včetně rozhodnutí správního orgánu prvého stupně).

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti vyjádřil nesouhlas se stížními důvody a navrhl, aby tato stížnost byla jako nedůvodná zamítnuta.

Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadené usnesení krajského soudu, přičemž shledal důvody k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.).

Zdejší soud ze spisu sp. zn. 7 Afs 50/2008 zjistil, že Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. 2. 2008, čj. 29 Ca 213/2007 – 52, již rozhodl o odmítnutí žaloby stěžovatele proti rozhodnutí finančního ředitelství v Brně ze dne 16. 10. 2007, čj. 16711/07-1500-707632, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti výzvě k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě vydané Finančním úřadem ve Zlíně ze dne 13. 4. 2007, čj. 100579/07/303961/5460. Toto usnesení bylo rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2009, čj. 7 Afs 50/2008 – 89, zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Jednou ze základních podmínek řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je neexistence překážky věci rozhodnuté (rei iudicatae), neboť tato překážka brání tomu, aby věc byla znovu projednávána.

Za situace, kdy krajský soud rozhodoval přesto, že již bylo ve věci pravomocně rozhodnuto, je takové řízení zmatečné, přičemž důvod zmatečnosti spočívá v tom, že chyběla jedna z podmínek řízení (§ 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s.). Nejvyšší správní soud proto postupoval ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 s. ř. s. a podle ustanovení § 110 odst. 1 věta první, část za středníkem s. ř. s. zrušil napadené usnesení a žalobu odmítl, neboť již v řízení před krajským soudem byly dány důvody k odmítnutí návrhu (žaloby) podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Pro úplnost je možno poukázat i na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, čj. 7 Afs 106/2008 – 129 týkající se usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2008, čj. 29 Ca 150/2008 – 10, jímž byla rovněž odmítnuta žaloba stěžovatele proti stejnému rozhodnutí žalovaného. V tomto rozsudku bylo rozhodnuto shodně jako v této (nyní projednávané) věci.

Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí krajského soudu bylo zrušeno a žaloba byla odmítnuta, rozhodl Nejvyšší správní soud o nákladech řízení o kasační stížnosti i o nákladech řízení před krajským soudem (§ 109 odst. 2 s. ř. s.). Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu