7 Azs 75/2009 - 68Usnesení NSS ze dne 19.11.2009

7 Azs 75/2009 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: I. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 5. 2009, č. j. 63 Az 92/2008 – 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 5. 2009, č. j. 63 Az 92/2008 – 34, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 11. 2008, č. j. OAM-818/VL-07-08-2008, jímž byla zamítnuta jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost meritorně projednána.

Protože současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení zástupce, vyzval ho krajský soud, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy zaslal tomuto soudu vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech (tiskopis vzor 060 o. s. ř.). Při doručování písemného vyhotovení této výzvy však nebyl stěžovatel na adrese uvedené v kasační stížnosti zastižen. Proto byla zásilka dne 8. 6. 2009 uložena u provozovatele poštovních služeb (§ 46 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.) a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl (§ 50c odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byl stěžovatel poučen, že nevyzvedne-li si zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Stěžovatel si zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl. Proto se považuje za den doručení čtvrtek 11. 6. 2009 (§ 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.).

V důsledku toho, že ve stanovené lhůtě stěžovatel na výzvu nereagoval a nedoložil tak své osobní, výdělkové a majetkové poměry, krajský soud usnesením ze dne 26. 6. 2009, č. j. 63 Az 92/2008 – 52, rozhodl, že se stěžovateli advokát neustanovuje. Současně v tomto usnesení krajský soud stěžovatele rovněž vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování a uvede konkrétní důvody kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Současně ho poučil,

č. j. 7 Azs 75/2009 - 69

že nebude-li zastoupen advokátem a nebudou-li doplněny důvody kasační stížnosti, nebude možno v řízení pro tento nedostatek pokračovat a řízení o kasační stížnosti bude odmítnuto. Ze soudního spisu vyplynulo, že při doručování písemného vyhotovení tohoto usnesení nebyl stěžovatel na adrese uvedené v kasační stížnosti opět zastižen, a proto byla zásilka dne 20. 7. 2009 uložena u provozovatele poštovních služeb (§ 49 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.) a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl (§ 49 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byl stěžovatel poučen, že nevyzvedne-li si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl (§ 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení čtvrtek 30. 7. 2009. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán vhodil dne 3. 8. 2009 písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval, nezvolil si pro řízení o kasační stížnosti zástupce a neodstranil vady kasační stížnosti.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil soudu, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnil, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2009

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu