7 Azs 60/2014 - 20Usnesení NSS ze dne 05.06.2014

7 Azs 60/2014 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: J. O. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2014, č. j. 41 Az 26/2013 - 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2014, č. j. 41 Az 26/2013 - 34, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 9. 2013, č. j. OAM-13/LE-18-HA08-R2-2010. Tímto rozhodnutím žalovaného žalobci nebyla udělena mezinárodní ochrana.

Nejvyšší správní soud se před meritorním posouzením kasační stížnosti musel zabývat tím, zda jsou splněny všechny podmínky řízení a kasační stížnost je přípustná, včasná a podána osobou oprávněnou.

Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost je opožděná.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

Stěžovatel napadený rozsudek obdržel v úterý 1. 4. 2014. Tento den určil počátek běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tak bylo úterý 15. 4. 2014. Stěžovatel však kasační stížnost zaslal Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím držitele poštovní licence až ve středu 16. 4. 2014.

Jelikož kasační stížnost byla podána po uplynutí zákonné lhůty, tedy opožděně, přistoupil Nejvyšší správní soud k jejímu odmítnutí dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Pro úplnost Nejvyšší správní soud poznamenává, že s ohledem na zjevnou opožděnost kasační stížnosti, která představuje neodstranitelnou překážku řízení, nebylo nutné rozhodovat o stěžovatelově žádosti o ustanovení zástupce (viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2008, č. j. 5 Ans 6/2008 - 48, č. 1741/2009 Sb. NSS, dostupný též na www.nssoud.cz).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. června 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu