7 Azs 47/2010 - 79Usnesení NSS ze dne 06.01.2011

7 Azs 47/2010 - 79

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: I. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 6. 2010, č. j. 56 Az 102/2009 - 43,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 23. 6. 2010, č. j. 56 Az 102/2009 - 43, byla zamítnuta žaloba podaná žalobkyní (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „ministerstvo“) ze dne 8. 12. 2009, č. j. OAM-42/ZA-06-ZA04-2009, kterým byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s., v níž navrhla, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek krajského soudu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Ministerstvo ve vyjádření popřelo oprávněnost podané kasační stížnosti a navrhlo, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Dne 3. 12. 2010 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatelky ze dne 2. 12. 2010, v němž stěžovatelka uvedla, že „žádá o zrušení kasačního řízení č. j. 7 Azs 47/2010 - 61“ z důvodu sňatku s českým státním příslušníkem O. T. Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku, aby sdělila, zda přípisem ze dne 2. 12. 2010 bere a zpět kasační stížnost. Stěžovatelka reagovala dopisem ze dne 21. 12. 2010, v němž uvedla, že „žádá o zpětvzetí kasační stížnosti, v jehož důsledku by mělo být kasační řízení zastaveno“.

Jelikož stěžovatelka vzala účinně zpět kasační stížnost, Nejvyšší správní soud řízení o tomto mimořádném opravném prostředku podle ust. § 47 písm. a/ s. ř. s. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

č. j. 7 Azs 47/2010 - 80

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu