7 Azs 47/2003Usnesení NSS ze dne 11.01.2005

7 Azs 47/2003 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci stěžovatele N. D. T., za účasti Ministerstva vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 28. 8. 2003, č. j. 59 Az 77/2003 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 28. 8. 2003, č. j. 59 Az 77/2003 - 19, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 11. 6. 2002, č. j. OAM-2696/VL-10-05-2002, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a současně bylo rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Kasační stížnost podal za stěžovatele Narcis Tomášek, advokát se sídlem v Děčíně, Masarykovo nám. 193/20 (dále jen „advokát“). Protože plná moc udělená stěžovatelem tomuto advokátovi byla omezena pouze na „sepis kasační stížnosti“, byl advokát vyzván ke sdělení, zda mu stěžovatel plnou moc rozšířil na celé řízení o kasační stížnosti a pokud ano, aby ji předložil soudu. Přípis byl zaslán na vědomí i stěžovateli, který však nebyl na jím uvedené adrese zastižen a zásilku si v úložní lhůtě nevyzvedl. Na tento přípis reagoval pouze advokát, který krajskému soudu sdělil, že mu plná moc byla udělena stěžovatelem pro zastupování v celém řízení o kasační stížnosti, ale tuto plnou moc nepředložil. Proto byl znovu vyzván, aby soudu doručil plnou moc, ze které bude zjevné, že jej stěžovatel pověřil svým zastupováním i v řízení o kasační stížnosti. Protože na tento přípis, který mu byl doručen dne 24. 5. 2004, advokát nereagoval, vyzval krajský soud usnesením ze dne 30. 6. 2004, č. j. 59 Az 77/2003 - 37, stěžovatele, aby ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení tohoto usnesení doložil plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a současně ho poučil, že nebude-li tento nedostatek v uvedené lhůtě odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo z důvodu, že stěžovatel nebyl na jím uvedené adrese zastižen, uloženo dne 2. 7. 2004 u držitele poštovní licence. Při pokusu o doručení byl stěžovatel v souladu s § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vyrozuměn o tom, že si má uloženou písemnost vyzvednout a poučen, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dní od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, je dnem doručení pondělí 12. 7. 2004. Ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval a plnou moc nedoložil. Toto usnesení bylo zasláno i advokátovi (doručeno dne 2. 7. 2004), který dne 3. 8. 2004 krajskému soudu doručil plnou moc ze dne 7. 7. 2004, kterou ho stěžovatel zmocnil k „podání kasační stížnosti.“

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že obligatorní zastoupení stěžovatele advokátem či jinou v zákoně specifikovanou osobou se vztahuje na celé řízení o kasační stížnosti. Je-li plná moc udělena pouze k úkonu, kterým se zahajuje řízení před Nejvyšším správním soudem, není splněn zákonný požadavek, neboť tato se vyčerpá sepsáním a podáním kasační stížnosti a pro řízení již stěžovatel zastoupen není. Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci.

Protože stěžovatel nepředložil plnou moc prokazující, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2005

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu