7 Azs 29/2021 - 51Usnesení NSS ze dne 29.04.2021

7 Azs 29/2021 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: G. I., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2021, č. j. 19 Az 36/2020 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2021, č. j. 19 Az 36/2020 - 21, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2020, č. j. OAM-632/ZA-ZA11-ZA20-2020. Současně stěžovatel podal návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 3. 2021, č. j. 7 Azs 29/2021 - 40, zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále stěžovatele poučil, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 12. 4. 2021. Na tuto výzvu však stěžovatel nereagoval.

[3] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[4] Z výše uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem či členem, který požadované vzdělání má. Zastoupení advokátem, eventuelně vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele, příp. jeho zaměstnance nebo člena, který za něj jedná nebo jej zastupuje, je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci.

[5] S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil soudu, že má vysokoškolské právnické vzdělání, případně že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem nebo členem, který má vysokoškolské právnické vzdělání, a tento nedostatek neodstranil ani přes výzvu soudu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu