7 Azs 245/2005Usnesení NSS ze dne 27.10.2005

7 Azs 245/2005 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatelky K. A., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 3. 2005, č. j. 63 Az 142/2004 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 13. 7. 2004, č. j. OAM-2186/VL-20-19-2004, jímž bylo rozhodnuto o zamítnutí žádosti stěžovatelky o udělení azylu dle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně nedůvodné. Součástí kasační stížnosti byla i žádost stěžovatelky o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 6. 2005, č. j. 63 Az 142/2004 - 46, byla zamítnuta žádost stěžovatelky na ustanovení advokáta a usnesením téhož soudu ze dne 21. 7. 2005, č. j. 63 Az 142/2004 - 50, bylo stěžovatelce uloženo, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doložila své právní zastoupení advokátem a další skutečnosti v usnesení blíže specifikované. Současně byla stěžovatelka poučena, že jestliže své zastoupení ve stanovené lhůtě neprokáže, soud kasační stížnost odmítne. Ze spisu vyplývá, že stěžovatelka převzala předmětné usnesení dne 1. 8. 2005, avšak žádným způsobem na ně nereagovala.

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Radan Malík

předseda senátu