7 Azs 242/2018 - 17Usnesení NSS ze dne 19.07.2018

7 Azs 242/2018 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: N. Q. L., zastoupen Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Velvyslanectví České republiky v Hanoji, se sídlem 13 Chu Van An, Hanoj, Vietnamská socialistická republika, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 6. 2018, č. j. 3 A 33/2018 - 41,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Městský soud usnesením ze dne 1. 6. 2018, č. j. 3 A 33/2018 - 41, odmítl žalobu, kterou se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného.

[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti usnesení městského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost.

[3] V průběhu řízení vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to podáním ze dne 11. 7. 2018, které bylo téhož dne doručeno Nejvyššímu správnímu soudu.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. července 2018

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu