7 Azs 12/2013 - 56Usnesení NSS ze dne 29.07.2013

7 Azs 12/2013 - 56

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Eliškou Cihlářovou v právní věci žalobce: A. Z., zastoupen JUDr. Annou Doležalovou, advokátkou se sídlem Jablonského 604/7, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 2. 2013, č. j. 29 Az 12/2011 – 82,

takto:

Výroky II. a III. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2013, č. j. 7 Azs 12/2013 - 50, se opravují takto:

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky JUDr. Anny Doležalové se určuje částkou 6.800 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

V projednávané věci Nejvyšší soud rozhodl o zrušení napadeného rozsudku včetně napadeného rozhodnutí žalovaného a vrácení věci tomuto správnímu orgánu k dalšímu řízení s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o žalobě a žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobci náklady řízení o kasační stížnosti, ačkoliv žalobci byla zástupkyně ustanovena soudem a podle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokátky včetně hotových výdajů stát.

Žalobce sice měl úspěch ve věci, ale žádné náklady mu ani v řízení o žalobě ani v řízení o kasační stížnosti nevznikly. Proto Nejvyšší správní soud žádnému z účastníků náhradu nákladů nepřiznal.

Protože žalobci byla pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanovena zástupkyní advokátka JUDr. Anna Doležalová, náleží jí podle ust. § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odměna za dva úkony právní služby (písemné podání soudu ve věci a prostudování spisu) 2 x 3.100 Kč [§ 11 odst. 1 písm. d) a f) citované vyhlášky] a náhrada hotových výdajů 2 x 300 Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky), celkem tedy 6.800 Kč.

Podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. V souladu s citovaným ustanovením předsedkyně senátu bez návrhu opravila zřejmou nesprávnost v chybném znění výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 29. července 2013

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu