7 As 361/2020 - 15Usnesení NSS ze dne 15.01.2021

7 As 361/2020 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: J. H., proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, se sídlem Moravské nám. 1, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2020, č. j. 29 Na 52/2020 - 31

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 1. 12. 2020 kasační stížnost žalobkyně (doručenou Krajskému soudu v Brně 18. 11. 2020) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2020, č. j. 29 Na 52/2020 - 31, jímž soud odmítl v důsledku neodstranění vad podání žalobkyně označené jako „žaloba proti konečnému znevýhodnění určení m2 pro parc. č. st. X ve prospěch nejspíš parc. č. st. X + parc. č. X v k. ú. S., a to již počínaje konfiskáty po II. sv. válce“.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3] Stěžovatelka neuhradila soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud z podání stěžovatelky učiněných v řízení o kasační stížnosti i před krajským soudem ověřil, že stěžovatelka byla opakovaně poučena o existenci poplatkové povinnosti ve správním soudnictví (č. l. 6 a č. l. 25 spisu krajského soudu) a sama deklarovala vědomost o této skutečnosti (její podání ze dne 31. 7. 2020 založené na č. l. 9 spisu). K poučení o případném osvobození od soudních poplatků a podmínkách pro takový případný postup, kterého se stěžovatelce dostalo v usnesení krajského soudu ze dne 6. 10. 2020, č. j. 29 Na 52/2020 – 24, stěžovatelka pouze uvedla, v reakci na související poučení o případné možnosti ustanovení právního zástupce pro řízení, že vzhledem k tomu, že nesplní kritéria pro bezplatný právní zástup, bude „žádat o právní zástup poplatný.“ Rovněž v kasační stížnosti zopakovala svůj požadavek na přidělení právního zástupce „poplatného“.

[4] Podání stěžovatelky neobsahovala návrh na případné osvobození od soudního poplatku za řízení před krajským soudem ani za řízení o kasační stížnosti (stěžovatelka naopak deklarovala, že podle jejího názoru podmínky pro osvobození nesplňuje). Nejvyšší správní soud ji proto vyzval usnesením ze dne 18. 12. 2020, č. j. 7 As 361/2020 - 10, k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Současně ji poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno 28. 12. 2020.

[5] Stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek ani v usnesením stanovené lhůtě. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[6] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu