7 As 244/2015 - 35Usnesení NSS ze dne 26.11.2015

7 As 244/2015 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské nám. 6, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 9. 2015, č. j. 31 A 35/2015 - 25,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „stěžovatel“) se podáním ze dne 19. 9. 2015 domáhal přezkoumání usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 9. 2015, č. j. 31 A 35/2015 - 25, kterým bylo pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o žalobě stěžovatele ze dne 23. 3. 2015, jíž se domáhal, aby soud přikázal žalovanému poskytnout „všechny informace vyžádané v lednu 2015“.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 29. 9. 2015, č. j. 7 As 244/2015 - 3, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a podáním ze dne 16. 10. 2015 požádal o osvobození od soudních poplatků. Tato žádost byla usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2015, č. j. 7 As 244/2015 - 23, zamítnuta a stěžovatel byl tímto usnesením také opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 7 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 10. 2015. Poslední den stanovené lhůty tak připadl na pondělí 2. 11. 2015. Stěžovatel však ani po uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatil, pouze soudu sdělil, že „nezaplatí ani jedinou korunu“.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Žádostí stěžovatele o zaslání spisu Krajského soudu v Brně ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích k nahlédnutí se Nejvyšší správní soud nezabýval především proto, že tento úkon je podle Položky 35 Sazebníku poplatků (příloha zákona o soudních poplatcích) zpoplatněn částkou 500 Kč, přičemž sám stěžovatel soudu výslovně sdělil, že „nezaplatí ani jednu korunu“. Kromě toho by tyto úkony nemohly nijak ovlivnit výsledek řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel žádal o zaslání spisu k nahlédnutí z následujícího důvodu: „které písemnosti KS a kdy mu byly doručeny“. Tyto skutečnosti by mohly být významné pro věcné posouzení kasační stížnosti. S ohledem na nezaplacení soudního poplatku však nebyly vůbec splněny podmínky pro věcné posouzení kasační stížnosti. Případná zjištění stěžovatele, která by na základě studia spisu Krajského soudu v Brně učinil, by se tudíž nijak nemohla promítnout do výsledku řízení o kasační stížnosti, které muselo být zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu