7 As 216/2016 - 14Usnesení NSS ze dne 11.11.2016

7 As 216/2016 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: K. U., zastoupen Mgr. Jaroslavem Kadlecem, advokátem se sídlem Tyršova 521, Tábor, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2016, č. j. 2 A 66/2014 - 48,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou dne 3. 10. 2016 napadl žalobce (dále „stěžovatel“) v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 9. 2014, č. j. 1076/510/14-Bal, 49345/ENV/14.

[2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 1. 11. 2016, č. j. 7 As 216/2016 - 10, v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň jej podle § 9 odst. 3 zákona o soudních poplatcích poučil o tom, že nebude-li poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o návrhu zastaví.

[3] Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 2. 11. 2016 do datové schránky (viz doručenka na č. l. 10 spisu Nejvyššího správního soudu). Posledním dnem lhůty k zaplacení soudního poplatku byla tedy středa 9. 11. 2016. Stěžovatel však soudní poplatek za kasační stížnost dosud nezaplatil.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5] Protože stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost dosud nezaplatil, Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení.

[6] Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 11. listopadu 2016

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu