7 As 184/2018 - 18Usnesení NSS ze dne 07.06.2018

7 As 184/2018 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: M. H., zastoupen JUDr. Petrem Folprechtem, advokátem se sídlem Nádražní 344/23, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2018, č. j. 14 A 57/2018 - 202,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze a vrácení mu věci k dalšímu řízení. Tímto usnesením městský soud zastavil řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného ve věci výsluhového příspěvku, a to pro nezaplacení soudního poplatku.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017], a to i v situaci, kdy se jedná o kasační stížnost proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, č. j. 1 As 196/2014 - 19, publ. pod č. 3271/2015 Sb. NSS).

[3] Nejvyšší správní soud si je zároveň vědom toho, že stěžovatel v kasační stížnosti tvrdí, že jeho žaloba týkající se vyplácení výsluhového příspěvku je věcně osvobozena od soudních poplatků na základě § 11 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích. Nejvyšší správní soud však ve své judikatuře konstantně rozlišuje řízení ve věci výsluhového příspěvku a řízení ve věci důchodové. Zatímco výsluhový příspěvek slouží jako kompenzace náročnosti výkonu služby po uplynutí stanoveného počtu let ve služebním poměru, starobní důchod má nahradit ztrátu nebo omezení pracovního příjmu, které nastaly v důsledku věku jako sociální události, a je tedy realizací práva na přiměřené hmotné zabezpečení podle čl. 30 Listiny; výsluhový příspěvek tedy, na rozdíl od starobního důchodu, není dávkou sloužící k pokrytí některé ze sociálních situací či rizik (srov. rozsudky ze dne 24. 3. 2010, č. j. 6 Ads 157/2009 - 90, publ. pod č. 2071/2010 Sb. NSS, nebo ze dne 11. 7. 2007, č. j. 6 As 55/2006 - 96, publ. pod č. 1351/2007 Sb. NSS). Nesprávnost názoru, že výsluhový příspěvek patří mezi dávky důchodového pojištění, a proto by řízení ve věci výsluhového příspěvku mělo být osvobozeno od soudních poplatků, pak Nejvyšší správní soud jasně konstatoval v rozsudku ze dne 13. 3. 2013, č. j. 6 Ads 155/2012 - 31. Řízení o výsluhových příspěvcích proto nejsou osvobozena od soudních poplatků podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích.

[4] Stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil. Usnesením ze dne 14. 5. 2018,č. j. 7 As 184/2018 - 15, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň jej poučil otom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 16. 5. 2018. Posledním dnem lhůty k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost byl tedy čtvrtek 31. 5. 2018.

[5] Stěžovatel však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. června 2018

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu