7 As 144/2017 - 74Usnesení NSS ze dne 14.06.2017

7 As 144/2017 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: Ing. Bc. N. T., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2017, č. j. 4 Ad 5/2017 - 55,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 18. 5. 2016, č. j. MPSV-2016/13919-421/1, zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu ze dne 5. 1. 2016, č. j. ABC-17/2016-02/X2, kterým byla žalobkyně vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu maření součinnosti s úřadem práce [§ 30 odst. 2 písm. f) a odst. 3 ve spojení s § 31 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]. Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu podle § 65 s. ř. s., kterou městský soud výše označeným usnesením odmítl jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

[2] Proti usnesení městského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost. S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč. Řízení ve věcech vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání přitom není osvobozeno od soudních poplatků, na rozdíl od řízení ve věcech dávek podpory v nezaměstnanosti, jež bylo od soudních poplatků osvobozeno na základě změny § 11 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích zákonem č. 87/2015 Sb. Z důvodové zprávy k této novele jasně vyplývá, že úmyslem zákonodárce bylo osvobodit od soudních poplatků toliko řízení ve věcech podpory v nezaměstnanosti podle § 39 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve věcech podpory při rekvalifikaci podle § 40 zákona o zaměstnanosti a ve věcech kompenzace podle § 44b zákona o zaměstnanosti, nikoli však řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 zákona o zaměstnanosti, které je systematicky zařazeno v jiné hlavě zákona o zaměstnanosti než řízení, jejichž soudní přezkum je osvobozen. Skutečnost, že se osvobození od soudních poplatků týká pouze státních dávek podpory v nezaměstnanosti, a nikoliv také řízení ve věcech uchazečů o zaměstnání, potvrzuje i judikatura Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek ze dne 26. 10. 2004, č. j. 6 Ans 1/2003 - 101, publ. pod č. 652/2005 Sb. NSS, a rozsudek ze dne 21. 12. 2011, č. j. 4 Ads 143/2011 - 78).

[3] Protože stěžovatelka spolu s podáním kasační stížnosti tento soudní poplatek nezaplatila, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 15. 5. 2017, č. j. 7 As 144/2017 - 58, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení.

[4] Na toto usnesení stěžovatelka reagovala podáním návrhu na osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 25. 5. 2017, č. j. 7 As 144/2017 - 70, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl a současně stěžovatelku znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň ji poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 31. 5. 2017. Posledním dnem lhůty k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost byla tedy středa 7. 6. 2017.

[5] Stěžovatelka však soudní poplatek dosud nezaplatila. Nejvyšší správní soud proto podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2017

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu