7 As 124/2014 - 53Usnesení NSS ze dne 25.09.2014

7 As 124/2014 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci navrhovatelky: H. K., zastoupená Mgr. Ing. Jindřiškou Jirákovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod, proti odpůrci: Městys Vilémov, se sídlem Vilémov 1, Vilémov, za účasti osob zúčastněných na řízení: I. M. Š., II. M. Št., III. T. D., IV. P. L., V. Ing. V. R., VI. M. D., VII. P. D., VIII. D. K., IX. J. K., X. M. K., XI. L. D., v řízení o kasační stížnosti navrhovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 6. 2014, č. j. 30 A 8/2014 – 76,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek ve výši 4.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupkyně navrhovatelky Mgr. Ing. Jindřišky Jirákové, Ph.D., advokátky se sídlem Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 6. 2014, č. j. 30 A 8/2014 – 76, byl zamítnut návrh navrhovatelky na zrušení části opatření obecné povahy – územního plánu městyse Vilémov, schváleného na jednání zastupitelstva městyse Vilémov dne 21. 10. 2013.

Proti tomuto rozsudku podala navrhovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 23. 9. 2014, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 25. 9. 2014, vzala kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla vzata zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Výrok ve vztahu k osobám zúčastněným na řízení vychází z ust. § 60 odst. 5 s. ř. s., podle něhož má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které ji vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou ji soud uložil a z důvodů hodných zvláštního zřetele ji může soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V daném řízení osoby zúčastněné na řízení neplnily žádné povinnosti, které by jim soud uložil, a ani nebyl podán návrh na přiznání dalších nákladů řízení.

Navrhovatelka zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud vrátil navrhovatelce zaplacený soudní poplatek ve výši 4.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2014

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu