7 Afs 86/2011 - 133Usnesení NSS ze dne 19.01.2012

7 Afs 86/2011 - 133

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: E. M., zastoupená Mgr. Petrem Poláchem, advokátem se sídlem Bezručova 52, Blansko, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, nám. Svobody 98/4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2011, č. j. 31 Ca 188/2009-108, o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti

takto:

Kasační stížnosti se přiznává odkladný účinek.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2011, č. j. 31 Ca 188/2009 - 108, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 23. 10. 2009, č. j. 14984/09-1102-705050. Současně s podáním kasační stížnosti požádala stěžovatelka o přiznání odkladného účinku s tím, že výkon napadeného správního rozhodnutí by pro ni znamenal nenahraditelnou újmu. Vzhledem k tomu, že nedisponuje majetkem či příjmy, kterými by mohla uhradit vyměřenou daň ve výši 286 476 Kč, jenž přesahuje úhrnnou výši jejích ročních příjmů, nebyla by schopna dlouhodobě platit své závazky. Aby získala finanční prostředky na úhradu vyměřené daně, musela by se zcela nepochybně zadlužit. Pokud by se jí vůbec podařilo získat půjčku, pak by měla problém tento úvěr splatit. V důsledku výkonu napadeného správního rozhodnutí by se dostala do stavu úpadku a situaci by musela řešit podáním insolvenčního návrhu, jehož následky by byly i v případě následného zrušení napadeného správního rozhodnutí nevratné.

Podle ust. § 107 s. ř. s. nemá kasační stížnost odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ust. § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s. se užije přiměřeně.

Podle ust. § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem. Podle odst. 3 citovaného ustanovení se přiznáním odkladného účinku pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí.

Při rozhodování o odkladném účinku kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zjišťuje splnění zákonných předpokladů pro jeho přiznání uvedených v ust. § 73 odst. 2 s. ř. s. Povinnost

č. j. 7 Afs 86/2011 - 134

tvrdit a prokázat vznik újmy má stěžovatel. Pokud jde o splnění zbývajícího zákonného předpokladu, tj. že přiznání odkladného účinku není v rozporu s veřejným zájmem, vychází Nejvyšší správní soud z obsahu soudního a správního spisu, neboť zákon neukládá soudu provádět dokazování týkající se splnění tohoto předpokladu a jeho zjišťování z úřední povinnosti. K tomu, aby soud mohl o návrhu na přiznání odkladného účinku rozhodnout, musí stěžovatel konkretizovat, jakou újmu by pro něj znamenal výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí a z jakých konkrétních okolností to vyvozuje. Přiznáním odkladného účinku soud před rozhodnutím ve věci samé prolamuje právní účinky pravomocného rozhodnutí, na které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není zákonným postupem zrušeno. Proto musí být vyhrazeno pouze pro ojedinělé (mimořádné) případy.

V daném případě dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že je splněna podmínka pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Stěžovatelka doložila pracovní smlouvu ze dne 13. 6. 2001, mzdový výměr ze dne 1. 7. 2006 a výplatní pásky za období od 08/2009 do 02/2010 a od 08/2011 do 09/2011, z nichž vyplývá, že její průměrný měsíční příjem činí cca 10 000 Kč. Předmětná částka výrazně přesahuje čistý roční příjem stěžovatelky a její vymáhání by mohlo přivodit situaci sociálně nepříznivou v takové míře, že důsledky neprodleného vymáhání by mohly postihnout ekonomickou soběstačnost stěžovatelky s dlouhodobými nebo i trvalými důsledky a tedy způsobit nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám. Protože přiznáním odkladného účinku není ani dotčen veřejný zájem, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu