7 Afs 189/2014 - 14Usnesení NSS ze dne 17.09.2014

7 Afs 189/2014 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: MEOSTAR s. r. o., se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha 5 - Jinonice, zastoupena JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, advokátem, se sídlem Sádky 1605/2, Prostějov, proti žalovanému: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2014, č. j. 11 A 170/2013 – 33,

takto:

I. Řízení s e zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem ze dne 14. 8. 2014, č. j. 11 A 170/2013 – 33, zamítl žalobu společnosti MEOSTAR s. r. o., kterou se domáhala ochrany před nezákonným zásahem Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, spočívajícím v zahajování postupů k odstranění pochybností u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2013 (dne 23. 5. 2013 vydal žalovaný výzvu k odstranění pochybností, na jejímž základě došlo k zahájení postupu k odstranění pochybností u daně z přidané hodnoty ve vztahu k zdaňovacímu období březen 2013).

Včas podanou kasační stížností ze dne 29. 8. 2014 se žalobkyně MEOSTAR s. r. o. jako stěžovatelka (dále jen „stěžovatelka“) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen shora uvedený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2014, č. j. 11 A 170/2013 – 33, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka soudní poplatek nezaplatila spolu s podanou kasační stížností, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 9. 2014, č. j. 7 Afs 189/2014 - 5, aby tak učinila ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelky JUDr. Ing. Ondřeji Lichnovskému, advokátu, v pondělí dne 8. 9. 2014, čímž nabylo právní moci. Stěžovatelka však soudní poplatek, přes poučení o důsledcích nesplnění uvedené výzvy, neuhradila ani ve stanovené 5-ti denní lhůtě – tj. do soboty 13. 9. 2014, resp. do pondělí dne 15. 9. 2014, ani později do 16. 9. 2014.

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu