7 Afs 181/2006Usnesení NSS ze dne 19.10.2006

7 Afs 181/2006 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele M. P., , zastoupeného JUDr. M. M., Ph.D., jako obecným zmocněncem, za účasti Finančního ředitelství v Brně, se sídlem v Brně, nám. Svobody 4, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2005, č. j. 29 Ca 312/2004 - 40,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně u Krajského soudu v Brně dne 9. 2. 2006 se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 1. 11. 2004, č. j. 2722/04/FŘ/130.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že označený rozsudek krajského soudu byl zástupkyni stěžovatele doručen dne 25. 1. 2006.

Podle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Dle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Dle odst. 3 citovaného ustanovení připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vzhledem k okolnosti, že dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty, byla středa 25. 1. 2006 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti byla tedy opět středa, a to 8. 2. 2006. Kasační stížnost však byla osobně doručena krajskému soudu až dne 9. 2. 2006.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán opožděně.

Ze shora uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a ust. § 120 s. ř. s. předmětnou kasační stížnost odmítl, neboť lhůta pro její podání byla zmeškána.

Dalším důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti je skutečnost, že v předmětné věci stěžovatel není zastoupen advokátem či osobou uvedenou v ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. a nesplňuje tak podmínku obligatorního zastoupení v řízení o kasační stížnosti tak, jak stanoví zákon, třebaže usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2006, č. j. 29 Ca 312/2004 - 51, byl vyzván, aby doložil plnou moc udělenou advokátovi k jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti a poučen o odmítnutí kasační stížnosti, pokud této výzvě nevyhoví. I přes tuto výzvu a poučení však stěžovatel svoje zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti nedoložil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. října 2006

JUDr. Radan Malík

předseda senátu