7 Ads 311/2020 - 19Usnesení NSS ze dne 07.04.2021

7 Ads 311/2020 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: Mgr. E. K., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, č. j. 1 Ad 9/2020 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 15. 10. 2020 kasační stížnost, kterou se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, č. j. 1 Ad 9/2020 - 19. Uvedeným usnesením byla odmítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2019, č. j. MPSV-2019/206957-911, kterým žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu ze dne 23. 7. 2019, č. j. 27352/2019-AAF, a toto rozhodnutí potvrdil.

[2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“).

[3] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; § 37 platí obdobně.

[4] Podle § 106 odst. 3 věta první s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[5] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[6] V daném případě stěžovatelka v kasační stížnosti neuvedla, v jakém rozsahu usnesení městského soudu napadá, čeho se domáhá a z jakého důvodu podle § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost podává a tento důvod skutkově a právně nekonkretizovala. Nejvyšší správní soud nemohl bez doplnění těchto náležitostí v řízení o kasační stížnosti pokračovat, a proto stěžovatelku usnesením ze dne 6. 11. 2020, č. j. 7 Ads 311/2020 - 9, vyzval k doplnění kasační stížnosti (tj. k odstranění výše uvedených nedostatků) ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení a poučil ji o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 20. 11. 2020. Posledním dnem lhůty pro odstranění vad kasační stížnosti tak bylo pondělí dne 21. 12. 2020. Dne 20. 12. 2020 podala stěžovatelka žádost o prodloužení lhůty pro odstranění vad kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud této žádosti vyhověl, a lhůtu pro odstranění vad kasační stížnosti usnesením ze dne 22. 12. 2020, č. j. 7 Ads 311/2020 - 15, prodloužil do 20. 1. 2021. Posledním dnem pro odstranění vad kasační stížnosti tak byla středa dne 20. 1. 2021. Ve stanovené lhůtě stěžovatelka vytýkané nedostatky kasační stížnosti neodstranila.

[7] Jelikož kasační stížnost neobsahuje všechny náležitosti, pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat a stěžovatelka přes výzvu soudu vady kasační stížnosti neodstranila, přistoupil Nejvyšší správní soud k odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 s. ř. s.), podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2021

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu