7 Ads 27/2019 - 11Usnesení NSS ze dne 17.04.2019

7 Ads 27/2019 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: J. Š., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2018, č. j. 34 A 42/2018 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví uvedeným rozsudkem Krajský soud v Brně (dále též „krajský soud“) odmítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 3. 2018, č. j. MPSV-2018/49554-921. Uvedeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti usnesení Úřadu práce České republiky, jímž nebylo vyhověno žádosti žalobce o prodloužení lhůty k doplnění odvolání. Krajský soud žalobu označil za nepřípustnou, neboť směřuje proti rozhodnutí, kterým správní orgán pouze upravil vedení správního řízení [§ 70 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)].

[2] Proti usnesení krajského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost, v níž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[3] Usnesením ze dne 6. 3. 2019, č. j. 7 Ads 27/2019 - 8, Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a zároveň jej vyzval, aby ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení tohoto usnesení buďto předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že on či jeho zaměstnanec nebo člen má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Současně stěžovatele poučil, že nebude-li této výzvě vyhověno, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 12. 3. 2019. Na výzvu však stěžovatel nijak nereagoval.

[4] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s., musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[5] Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem či členem, který požadované vzdělání má. Zastoupení advokátem, eventuelně vysokoškolské právnické vzdělání samotného stěžovatele, příp. jeho zaměstnance nebo člena, který za něj jedná nebo jej zastupuje, je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci.

[6] S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil soudu, že byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, případně že sám má vysokoškolské právnické vzdělání, nebo za něj jedná či jej zastupuje jeho zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, a tento nedostatek neodstranil ani přes výzvu soudu, Nejvyšší správní soud výrokem I. tohoto usnesení kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud dodává, že podaná kasační stížnost zjevně nemohla být úspěšná, neboť z žaloby stěžovatele v projednávané věci je prima facie zřejmé, že směřuje proti aktu vyloučenému ze soudního přezkumu, což muselo být stěžovateli z předchozích jemu adresovaných rozhodnutí zdejšího soudu zřejmé (podrobně viz usnesení ze dne 6. 3. 2019, č. j. 7 Ads 27/2019 - 8).

[8] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. dubna 2019

Mgr. David Hipšr

předseda senátu