6 Azs 5/2013 - 29Usnesení NSS ze dne 15.05.2013

6 Azs 5/2013 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: M. D., zastoupen Mgr. Janem Urbanem, advokátem, se sídlem Heyrovského 1178, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2012, č. j. OAM – 313/ZA – ZA06 – PA03 – 2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 2. 2013, č. j. 32 Az 5/2012 – 57,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátovi Mgr. Janu Urbanovi, se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce 8228 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhala zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 2. 2012, č. j. 32 Az 5/2012 – 57, kterým byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 1. 2012, č. j. OAM – 313/ZA–ZA06–PA03–20; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Podáním ze dne 10. 5. 2013, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel svůj návrh zpět. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. /za použití § 120 s. ř. s./.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. /za použití § 120 s. ř. s./, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovateli byl k jeho žádosti usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 4. 2012, č. j. 32 Az 5/2012 – 18, pro řízení o žalobě ustanoven zástupcem advokát, který stěžovatele zastupuje i v řízení o kasační stížnosti; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Ustanovený advokát v podání ze dne 10. 5. 2013 ve věci zpětvzetí kasační stížnosti vyčíslil odměnu za zastupování v řízení o kasační stížnosti. Soud rozhodl, že ustanovenému zástupci náleží v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění, požadovaná odměna za dva úkony právní služby po 3100 Kč spočívající v písemném podání soudu ve věci kasační stížnosti ze dne 26. 2. 2013 a ve věci zpětvzetí kasační stížnosti ze dne 10. 5. 2013, a dva režijní paušály po 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Protože ustanovený advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Částka daně vypočtená podle § 37 písm. a) a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. činí 1428 Kč. Ustanovenému zástupci se tedy přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v celkové výši 8228 Kč. K vyplacení odměny soud stanovil přiměřenou lhůtu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. května 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu