6 Azs 43/2009 - 87Usnesení NSS ze dne 08.10.2009

6 Azs 43/2009 - 87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Ö. Y., zastoupený obecným zmocněncem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2008, č. j. OAM-168/LE-C06-L07-2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2008, č. j. 46 Az 46/2008 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 1. 10. 2008 a doručenou Krajskému soudu v Praze dne 3. 10. 2008 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 1. 7. 2008, č. j. 46 Az 46/2008 - 46. Tímto rozsudkem soud zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2008, č. j. OAM-168/LE-C06-L07-2008, jímž žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2009, č. j. 46 Az 46/2008 - 74, byl návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítnut, neboť žalobce nedoložil své majetkové poměry. Usnesením ze dne 14. 9. 2009, č. j. 46 Az 46/2008 - 83, byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, případně doklad o vlastním právnickém vzdělání. Stěžovatel byl soudem upozorněn na možnost odmítnutí kasační stížnosti v případě nevyhovění výzvě soudu. Usnesení bylo doručeno stěžovateli dne 16. 9. 2009, v soudem stanovené lhůtě však nebyla předložena plná moc udělená advokátovi ani doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání stěžovatele.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co mu soud neustanovil zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a přes poučení o možných následcích nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem, případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele, je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Toto rozhodnutí přecházelo posuzování přijatelnosti kasační stížnosti ve smyslu § 104a s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu