6 Azs 42/2009 - 66Usnesení NSS ze dne 02.07.2009

6 Azs 42/2009 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: O. B. C., zastoupeného opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 2. 2008, č. j. OAM - 141/VL - 07 - 12 - 2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 12. 2008, č. j. 60 Az 26/2008 - 33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) svou kasační stížností napadá usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 12. 2008, č. j. 60 Az 26/2008 - 33, jímž krajský soud zastavil řízení o žalobě proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného a navrhuje jeho zrušení. Žalovaný řízení o žádosti o mezinárodní ochranu zastavil podle ust. § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o azylu“), neboť žádost shledal nepřípustnou podle ust. § 10a písm. e) téhož zákona.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že v průběhu řízení o žalobě krajský soud zjistil, že stěžovatelův pobyt není znám. Z tohoto důvodu ustanovil stěžovateli usnesením z 19. 9. 2008, č. j. 60 Az 26/2008 - 30, opatrovníka pro řízení. Napadené usnesení krajského soudu, jímž řízení o žalobě soud zastavil, bylo opatrovníku stěžovatele doručeno dne 17. 12. 2008. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost stěžovatel předal k poštovní přepravě prostřednictvím držitele poštovní licence dne 9. 1. 2009.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“), nicméně kasační stížnost nepodal včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje, přičemž zmeškání lhůty nelze prominout. Napadené usnesení krajského soudu obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, jakož i o místě, kde je třeba kasační stížnost podat.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 40 odst. 3 s. ř. s., připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 40 odst. 4 téhož zákona je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno ve středu dne 17. 12. 2008. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti tedy počala běžet ve čtvrtek dne 18. 12. 2008 a skončila ve středu dne 31. 12. 2008. Stěžovatel, který kasační stížnost podal v pátek 9. 1. 2009, ji tedy podal až po uplynutí zákonné lhůty.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděně podanou, aniž by se mohl zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu (zde kasační stížnosti) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. července 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu