6 Azs 395/2005Usnesení NSS ze dne 22.12.2005

6 Azs 395/2005 - 61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: S. Z., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 28 Az 95/2004 - 24 ze dne 22. 11. 2004,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl dne 22. 11. 2004 rozsudkem č. j. 28 Az 95/2004 - 24 o zamítnutí žaloby, kterou podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM - 6626/VL - 11 - K03 - 2003 ze dne 14. 4. 2004, jímž mu nebyl udělen azyl.

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové stěžovatel napadl kasační stížností. Poté, kdy byla kasační stížnost předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, bylo u něj dne 14. 12. 2005 učiněno podání, z jehož obsahu nepochybně vyplývá, že stěžovatel bere svoji kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel svůj návrh, kterým je v tomto případě kasační stížnost, zpět, soud podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu


č. j. 6 Azs 395/2005 - 62