6 Azs 359/2005Usnesení NSS ze dne 12.07.2006

6 Azs 359/2005 - 107

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: M. K., zastoupen opatrovníkem Mgr. J. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 55 Az 52/2004 – 45 ze dne 31. 3. 2005,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 55 Az 52/2004 - 45 ze dne 31. 3. 2005, kterým byl zrušen výrok II. jeho rozhodnutí č. j. OAM - 4734/VL - 19 - P20 - 2002 ze dne 4. 2. 2004 a v této části věc vrácena k dalšímu řízení.

Dne 1. 6. 2006 bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu stěžovatelovo podání, z něhož vyplývá, že stěžovatel bere svoji kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. července 2006

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu