6 Azs 34/2005Usnesení NSS ze dne 24.02.2005

6 Azs 34/2005 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatele: V. H., a dalšího účastníka: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 5. 2004, č. j. 64 Az 18/2004 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 1. 2004, č. j. OAM - 4/VL - 07 - 11 - 2004, zamítnuta, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal stěžovatel proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který mu byl doručen dne 21. 6. 2004, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána k poštovní přepravě dne 2. 7. 2004 a doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 8. 7. 2004. Rozsudek byl stěžovateli doručován na adresu uvedenou v žalobě a na níž se zdržoval, a to: H. u F. č. 168, u pana J. P. Jak vyplývá z poštovní relace rozsudek - písemnost určenou do vlastních rukou - se nepodařilo adresátovi doručit, neboť nebyl na uvedené adrese pobytu zastižen, a proto tato písemnost byla uložena na základě předchozí výzvy na poště dne 9. 6. 2004. Nejvyšší správní soud při svém rozhodování vycházel ze skutečnosti, že rozsudek byl stěžovateli doručen dne 21. 6. 2004 -poslední den lhůty totiž připadl na sobotu 19. 6. 2004 - (bylo postupováno v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dle kterého nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.). Na tom nic nemění skutečnost, že si stěžovatel osobně vyzvedl rozsudek u Krajského soudu v Ostravě dne 30. 6. 2004.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 7. 2004, č. j. 64 Az 18/2004 - 39, byl stěžovatel vyzván, aby ve stanovené lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a prostřednictvím svého zástupce doplnil své podání o údaj, kdy mu byl napadený rozsudek doručen, v jakém rozsahu jej napadá a uvedl důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto.

Usnesení bylo stěžovateli doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti: H. u F. č. 168. Protože si stěžovatel na uvedené adrese písemnosti nepřebíral, bylo mu následně usnesení doručováno na adresu: tř. H. 381/28, L. 4, na níž se dle sdělení oddělení cizinecké policie v Liberci ze dne 4. 11. 2004, jež bylo vyžádáno Krajským soudem v Ostravě přípisem ze dne 29. 10. 2004, zdržuje v současné době. Stěžovatel si převzal předmětné usnesení dne 22. 11. 2004, jak vyplývá z poštovní relace. Ve stanovené lhůtě, a ani později, však stěžovatel na uvedenou výzvu krajského soudu nereagoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. února 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu