6 Azs 318/2017 - 38Usnesení NSS ze dne 15.11.2017

6 Azs 318/2017 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Petra Průchy a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: D. P. T., zastoupený Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem, se sídlem Purkyňova 6, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. července 2017, č. j. OAM-108/LE-LE05-LE25-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. září 2017, č. j. 60 Az 49/2017 - 37,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla pro překážku litispendence odmítnuta jeho žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný zastavil řízení o žádosti stěžovatele o mezinárodní ochranu. Společně s kasační stížností stěžovatel též požádal o přiznání odkladného účinku a o ustanovení zástupce.

[2] Vzhledem k poněkud nepřehledné procesní situaci požádal Nejvyšší správní soud o stanovisko Mgr. Jindřicha Lechovského, advokáta, který stěžovatele zastupuje ve druhém řízení o žalobě proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného, tedy v řízení, které v této věci založilo překážku litispendence. Uvedený advokát Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že pro řízení, které skončilo nyní napadeným usnesením, ani pro řízení o kasační stížnosti mu stěžovatel neudělil žádné zmocnění, pročež se nemůže k věci vyjádřit. Dále uvedl jisté informace o paralelně vedeném řízení, jež však Nejvyšší správní soud nepovažuje pro tuto věc za relevantní.

[3] Nejvyšší správní soud následně stěžovatele vyzval k předložení plné moci udělené advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti.

[4] Dne 14. listopadu 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání včetně plné moci udělené Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátovi, jímž stěžovatel prostřednictvím tohoto zástupce vzal svou kasační stížnost zpět. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, řízení o kasační stížnosti zastavil. Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se tímto stal bezpředmětným.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 větu první soudního řádu správního ve spojení s § 120 tohoto zákona, podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2017

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu